zaloguj si   |    mapa strony   |

Dom Parafialny

Świetlica opiekuńczo-wychowawcza z programem socjoterapii

 

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w godz. 16-19, od 16 maja do 31 października 2014r. w świetlicy w Parafialnym Domu Opieki im. św. Faustyny w Płońsku, prowadzone przez dwóch pedagogów. Odbiorcami programu są dzieci z różnymi zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi, które pochodzą z rodzin niewydolnych wychowawczo, dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym.

Zadaniem świetlicy jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci do samodzielnego życia poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Świetlica opiekuńczo – wychowawcza z programem socjoterapii realizując swe zadania kieruje się w szczególności:

  • dobrem dziecka
  • poszanowaniem jego praw
  • potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych
  • koniecznością wspierania rozwoju dziecka.

Głównym celem zajęć jest stworzenie dzieciom okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń społecznych oraz wzmocnienie ich poczucia własnej wartości i samooceny.

Nadrzędnym aspektem pracy świetlicy jest aktywne wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie jego zainteresowań poznawczych, umiejętności orientacji w otaczającej ich rzeczywistości, reagowania na zachodzące w niej zmiany.

W realizacji programu świetlicy proponuje się formy zajęć grupowych oraz indywidualną pracę z dzieckiem. Program pozwala na realizację zawartych w nim treści różnymi metodami.

Zadanie jest realizowane ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie.